1. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI

ALTUNKAYA GRUP ŞİRKETLERİ (“Şirketler”), ticari faaliyetlerini yerine getirirken hukuki sorumluluğunun bir parçası olarak, kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuat, ilgili diğer mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u kararları ile diğer yetkili merci kararlarına uygun olarak korumakta, işlemekte, saklamakta, aktarmakta ve imha etmektedir.

İşbu ALTUNKAYA GRUP ŞİRKETLERİ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nın temel amacı (“Politika”), Kişisel Veriler’in Şirketler tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla korunması ve işlenmesindeki yükümlülükleri yerine getirirken uygulanacak temel prensipleri belirlemek ve açıklamaktır.

Bu Politika; Çalışan Adayları’mızın, Şirketler Hissedarları’nın, Şirketler Yetkilileri’nin, Ziyaretçi’lerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları’nın, Hissedarları’nın, Yetkilileri’nin ve Üçüncü Kişi’lerin ve Müşteriler’inin otomatik olanya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. Ziyaretçi’miz de olan Çalışan Adayları’mız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca Ziyaretçi’lerimiz gibi) olabilecektir.

Politika’ya ilişkin tanımlar EK-1’dedir.

2. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ

Politika, ŞİRKETLER tarafından düzenlenerek 04.11.2019 tarihinde Şirketlerin www.altunkayagroup.com İnternet adresinde yayımlanmıştır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

İşbu Politika ile başta Kanun olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat ile çelişki bulunması halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirketler, mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevzuatta yapılacak değişiklik durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Politika’nın güncel versiyonuna web sitesinden www. Altunkayagroup.com erişilebilir. Veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği şekilde erişime açılacaktır.

BÖLÜM II: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLEME FAALİYETİNE KONU OLAN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI, KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
1. POLİTİKA KAPSAMINDAKİ VERİ KİŞİ GRUPLARI

ŞİRKETLER tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politika’nın uygulama kapsamı Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, Şirketler Hissedarları, Şirketler Yetkilileri, Şirketler Çalışanları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile sınırlıdır.

Şirketler tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de Kanunu kapsamında Şirketler’e taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Ziyaretçiler, Üçüncü Kişiler, Çalışan Adayları, Şirketler Hissedarları, Şirketler Yetkilileri, Şirketler Çalışanları, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri, kavramlarına açıklık getirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklaması
Müşteri Müşteri ŞİRKETLER ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ŞİRKETLER’in iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirketler’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişiler
Potansiyel Müşteri ŞİRKETLER ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın ŞİRKETLER’in iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirketler’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanmayı düşünen, müşteriye dönüşmesi muhtemel gerçek kişiler
Ziyaretçi Şirketler’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Çalışan Adayı ŞİRKETLER’ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Şirketler’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketler’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Şirketler Hissedarı ŞİRKETLER’in hissedarı olan gerçek kişiler
Şirketler Yetkilisi/ Çalışanları Şirketler’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişileri ile çalışanları Şirketler’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişileri ile çalışanları
İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Şirketleri’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere olan gerçek kişiler
Üçüncü Kişi / Diğer Gerçek Kişi Bu Politika ve yukarıda yer alan veri grupları kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar)
2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Şirketler tarafından elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıda sayılan amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlemektedir. Aşağıda yer alan amaç ve koşullar her veri sahibine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bu amaçlar ve koşullar;

ŞİRKETLER OPERASYONLARININ YÜRÜTÜLMESİ
1. Şirketler İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması, İcrası
2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
3. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
4. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
5. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
6. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
7. Şirketler İçi Operasyon Aktivitelerinin Planlanması
8. İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin
Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
9.Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
10.Etkinlik Yönetimi
11.Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
12. Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
13.İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin
Planlanması ve İcrası
14.İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
15. Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
18.Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
19.Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
20.Yapı ve İnşaat İşlerinin Planlanması ve Takibi
HUKUKSAL, TEKNİK VE İDARİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ
1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
3. Kredi Süreçleri Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi
4. Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Hesaplanması ve Poliçenin Oluşturulması
5. İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve Denetimi
6. Hasar Sürecinin Başlatılması ve Hasar Dosyasının Tamamlanması
7. Hukuk İşlerinin Takibi
8. Grup Şirketlerleri BT ve Operasyonel Denetim Çalışmaları
9. Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
10.Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
11.Şirketlerin Üretim ve Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
12.Şirketlerler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
13.Şirketler Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
14.Şirketler Yerleşkeleri ve Tesislerinin Güvenliğinin Temini
15.Şirketlerin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
16.Şirketler Demirbaşlarının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
17.Şirketler Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
18.Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi
19.Ortakların, ortakların 1.derece akrabalarının ve YK Üyelerinin Çeşitli İşlem başvuruları
20.Şirketler Faaliyetlerinin Şirketler Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
21.Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
MÜŞTERİYE DOKUNAN SÜREÇ VE OPERASYONLARIN YÜRÜTÜLMESİ
1. Kredi Ödeme İşlemleri Takibi
2. Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası
3. Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
4. Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi
5. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
FİNANSAL OPERASYONLARIN YÜRÜTÜLMESİ
1. Bankacılık İşlemleri
2. Hasar Ödemesinin Yapılması
3. Kişilerin Hasar Ödemelerinin Yapılması
4. Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Tahsilatı
5. Poliçe Tahsilatının Yapılması
6.Sigorta Poliçesinin Fiyatlanması
STRATEJİ PLANLAMA & İŞ ORTAKLARI/TEDARİKÇİ YÖNETİMİ
1. İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
2. Şirketler Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
3. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
PAZARLAMA OPERASYONLARIN YÜRÜTÜLMESİ
1. Şirketlerin Sunduğu Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
2. Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
3. Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
4. Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirketler tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Şirketler tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve ilgili mevuzatta yer alan şartlara uygun olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu tüm verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; güvenlik kamera kayıtları v.b.
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetler ve bu çerçevede iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmet kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Şirketler’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Şirketler’in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketler’in ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
Finansal Bilgi Şirketler’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Lokasyon Verisi Şirketler’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketler’in araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.
İşlem Güvenliği Bilgisi Şirketler’in ticari faaliyetlerini yürütürken gerek kişisel veri sahibinin gerekse de Şirketler’in Teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen veriler
Çalışan Adayı Bilgisi ŞİRKETLER çalışanı olmak için başvurmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirketler’in insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketler’in çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Şirketler’în hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketler’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketler’in kanuni yükümlülükleri ve politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Pazarlama Bilgisi Şirketler’in ürün ve hizmetlerinin kişisel very sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
İtibar Yönetimi Bilgisi Şirketler’in ticari itibarını korumak amacıyla toplanan bilgiler ve bu bilgiler neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Görsel/İşitsel Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç),
Özlük Bilgisi ŞİRKETLER ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kanun’un 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Şirketler’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
BÖLÜM III: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR
1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirketler tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken Kanun’un 4. Maddesinde yer verilen temel ilkelere, 5. Maddesinde yer alan işlenme şartlarına ve 6. Maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarında uygun hareket edilmektedir.

HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN İŞLEME

Şirketler, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere, kanunlara, ikincil düzenlemelere, genel güven ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GEREKTİĞİNDE GÜNCEL OLMASINI SAĞLAMA

Şirketler, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik kontrollerin yapılmasına dikkat eder. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesi veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

BELIRLI, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLARLA İŞLEME

Şirketler, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketler tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

İŞLENDIKLERI AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMA

Şirketler, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

İLGILI MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENDIKLERI AMAÇ IÇIN GEREKLI OLAN SÜRE KADAR MUHAFAZA ETME

Şirketler, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketler tarafından yok edilmekte, silinmekte veya anonim hale getirilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Şirketler tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde Kanun’un 5. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olarak hareket edilmektedir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

KIŞISEL VERI SAHIBININ AÇIK RIZASININ BULUNMASI

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak, tereddüde yer vermeyecek şekilde ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

KANUNLARDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLMESI

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

FIILI İMKÂNSIZLIK SEBEBIYLE İLGILININ AÇIK RIZASININ ALINAMAMASI

Kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamadığı veya veya rızasına geçerlilik tanınmadığı durumlarda, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

SÖZLEŞMENİN KURULMASI VEYA İFASIYLA DOĞRUDAN İLGI OLMASI

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMESİ

Şirketler tarafından, veri sorumlusu olarak Kanun ve sair mevzuatlar kapsamında hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİSİNİ ALENİLEŞTİRMESİ

Şirketler tarafından, ilgili veri sahibinin kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilen (herhangi bir şekilde kamuya açıklanan) kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.

BIR HAKKIN TESISI VEYA KORUNMASI IÇIN VERI İŞLEMENIN ZORUNLU OLMASI

Şirketler tarafından, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde bu zorunluluk ile sınırlı olarak veri sahibinin açık rızası olmasa da veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

VERI SAHIBININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERINE ZARAR VERMEMEK KAYDIYLA VERI SORUMLUSUNUN MEŞRU MENFAATI IÇIN VERI İŞLEMENIN ZORUNLU OLMASI

Şirketler, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve veri sahibinin meşru menfaatlerini gözetmek şartıyla veri işlemesinin zorunlu olması halinde kişisel verileri işleyebilecektir. Bu kapsamda Şirketler, işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati kendisi belirler, işleme faaliyeti sonucunda veri sahibinin temel hak ve özgürlükleri üzerinde oluşabilecek etkileri değerlendirir ve dengenin bozulmadığına kanaat getirirse veriler işleyebilir.

3. ÖZEL NITELIKLI KIŞISEL VERILERIN İŞLENMESINE İLIŞKIN ŞARTLAR VE UYGUNLUK

Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir

Şirketler tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, ve veri sahibinin açık rıza vermesi halinde Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.
BÖLÜM IV: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı , Kişisel verileriniz Kanun’un 8. Madde uyarınca, yurtiçinde yürütülecek veri aktarım faaliyetlerinde veri işleme şartlarına (Bakınız Kanun’un 5. ve 6. Maddesi, işbu Politika’nın Bölüm III. .2. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkeler) uygun olarak Şirketler tarafından aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı , Kişisel verileriniz kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, veri aktarım faaliyetlerinde veri işleme şartlarına (Bakınız Kanun’un 5. ve 6. Maddesi, işbu Politika’nın Bölüm III.2. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkeler) uygun olarak Şirketler tarafından yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Şirketler ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (Bakınız Politika Bölüm III.-2 Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanun’un genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirketler, aşağıdaki tabloda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla verileri aktarabilir.

VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİ GRUPLARI TANIMI AKTARIM AMACI
İş Ortağı Şirketler’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Tedarikçi ve Hizmet Sağlayıcılar Şirketler’ten aldığı talimatlar doğrultusunda ve Şirketler ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Şirketler’in ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım
İştirak Şirketler’in iştiraki olan Şirketlerler İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması
Kanunen Yetkili Kamu Kurumu Hukuken Şirketler’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Kanunen Yetkili Özel Kurum Hukuken Şirketler’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

BÖLÜM V: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Şirketler, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak yok eder, siler veya anonim hale getirir.

BÖLÜM VI: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE HAKLARINI KULLANMASI 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirketler tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere Şirketler içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

Kişisel verilerinizin işlenme amacı için bakınız işbu Politka’nın Bölüm II.-2, detaylı bilgi için ana envanter
Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için bakınız işbu Politka’nın Bölüm IV. detaylı bilgi için ana envanter
Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları için işbu Politka’nın Bölüm III.-2 ve Bölüm III-3 detaylı bilgi için ana envanter
Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
2. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle internet sitemizde yayımlanan veya Şirketlerimizde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak Şirketler’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

• www.altunkayagroup.com . adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ‘’Başpınar Organize OSB Mah. 4 Bölge 83409 Numaralı Cad No:3 Şehitkamil Gaziantep.’’ adresine iletilmesi
• www.altunkayagroup.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ilgili şirkete göre lidersan@lidersan.hs.03.kep.tr altunsa@altunsa.hs.03.kep.tr altunkaya@altunkaya.hs.03.kep.tr lara@lara.hs.03.kep.tr adreslerine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

Şirketler talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketler tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Şirketler, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirketler gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Şirketler tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

BÖLÜM VII: 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR KANUN'UN UYGULANMASINA İLİŞKİN İSTİSNALAR

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
5. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, olmak üzere Kanun’da sayılan diğer haklarını ileri süremezler ve bu durumlarda Şirketler tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir

1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
EK-1: TANIMLAR
TANIM
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Şirketler çalışanı olan gerçek kişiler.
Çalışan Adayı Şirketler çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Şirketler çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kişisel Sağlık VerisiKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
PolitikaALTUNKAYA GRUP ŞİRKETLERİ Şirketleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Şirketler ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİCARET TİC. A.Ş. ALTUNSA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LARA BETON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİDERSAN SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ A.Ş
İş Ortakları Şirketler’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Tedarikçiler / Hizmet Sağlayıcılar Şirketler’e hizmet sunan taraflar
Veri SahibiKişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.